Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση Μμε», ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση Μμε», ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Οι δράσεις αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ:
Δικαιούχοι:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
 • Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ:
Δικαιούχοι:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
 • Να έχουν δυο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ το προηγούμενο ημερολογιακό έτος


Προϋπολογισμός - Ποσοστά ενίσχυσης - Διάρκεια υλοποίησης-Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Πράσινος Μετασχηματισμός: 

 • 200.0001€ - 1.000.000€
 • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται από το 40% έως το 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
 • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

2. Πράσινη Παραγωγική Επένδυση: 

 • 30.000€ - 200.000€
 • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται από το 40% έως το 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
 • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 40% του π/υ)
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός (έως 100% του π/υ)
 • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας (έως 50% του π/υ)
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας (έως 50% του π/υ)
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση (έως 50% του π/υ)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 10% του π/υ)
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding (έως 5% του π/υ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας (έως 20.000€)
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (έως 10% του π/υ)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023.

Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας.

Facebook Twitter Google+ Pinterest