«Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Η Δράση στοχεύει στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:
Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης

Προϋπολογισμός - Ποσοστά ενίσχυσης - Διάρκεια υλοποίησης-Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 

  • 50.000€ - 650.000€
  • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως το 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
  • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής: 

  • 200.000€ - 1.200.000€
  • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως το 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
  • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Επιλέξιμες δαπάνες:

  • Δαπάνες Λογισμικού: Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, εφαρμογών γραφείου,
  • Δαπάνες Εξοπλισμού: Συστήματα Θέρμανσης- Κλιματισμού, Συστήματα Φωτισμού, Συστήματα ελέγχου πρόσβασης (CCTV), Ρομποτικά συστήματα, Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, Ψηφιακά οχήματα μεταφοράς (τράκτορες, κλαρκ, παλετοφόρα), Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο, Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, εφαρμογές για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής- της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης (ERP, WMS, CRM), Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής
  • Δαπάνες για την Παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
Facebook Twitter Google+ Pinterest