Έξυπνη Μεταποίηση, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έξυπνη Μεταποίηση, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκοπιμότητα Δράσης:

Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την προσαρμογή τους στις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης . Ειδικότερα:

● Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

● Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Προϋπολογισμός - Διάρκεια υλοποίησης:

  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 250.000 έως 6.000.000€.
  • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες επενδυτικών σχεδίων:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
3.

Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών

(για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό

3.1 Κτιριακές υποδομές για το ψηφιακό μετασχηματισμό
4. Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού 4.1 Εργαστηριακός Εξοπλισμός
5 Δαπάνες             λογισμικού         και                εξοπλισμού πληροφορικής 5.1 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
6. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις του Industry 4.0 6.1 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.
7. Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) 7.1 Εκπαίδευση Προσωπικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο

Ποσοστά ενισχύσεων:

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δαπάνες Άρθρου 14

Δαπάνες Άρθρου 18 και 31

 

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ Ανεξαρτήτως μεγέθους
Βόρειο Αιγαίο 70% 75% 50%
Κρήτη 60% 70% 50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 60% 70% 50%
Κεντρική Μακεδονία 60% 70% 50%
Δυτική Μακεδονία 60% 70% 50%
Ήπειρος 60% 70% 50%
Θεσσαλία 60% 70% 50%
Ιόνια Νησιά 50% 60% 50%
Δυτική Ελλάδα 60% 70% 50%
Στερεά Ελλάδα 50% 60% 50%
Ευρυτανία 50% 60% 50%
Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας Τρίπολης Οιχαλίας 60% 70% 50%
Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι 50% 60% 50%
Νότιο Αιγαίο 50% 60% 50%
Ανατολική          Αττική   /                Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι 35% 45% 50%
Δυτικός τομέας Αθηνών 25% 35% 50%
Facebook Twitter Google+ Pinterest